Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Şirket”) olarak verdiğimiz tüm hizmetler bakımından, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz.

Siz değerli kullanıcılarımıza Şirket tarafından kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla, Şirket tarafından müşterilere ve müşterilerin hizmet verdiği üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilir. Bu kapsamda, Şirket ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu, Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş.’dir. Bu kapsamda, bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu Şirket olmakla birlikte, kişisel veriler de Şirket tarafından toplanmaktadır. Bu metin, siz değerli kullanıcılarımızı, Şirket’in kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olup yürürlükteki mevzuata ve Şirket uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Şirket, kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden; kullanıcıların e-posta adresi, isim bilgileri, konum bilgisi ve saatlerini işlemektedir. Şirket, bu bilgilere ek olarak, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcılarının etkileşimleri hakkında; yönlendirilen internet sitesi, arama motoru ve anahtar sözcük bilgileri, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar ve görüntülenme süreleri ile kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları diğer iş ve işlemler ile kullanıcının tarayıcısı ve/veya erişim için kullandığı cihaza ilişkin bilgiler gibi ek bilgiler toplamaktadır. Şirket, bu bilgileri internet sitesi kullanımını analiz etmek kullanıcılara destek hizmetleri sunmak için kullanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın Şirket tarafından işlenmemektedir.
Kişisel veriler, çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket, kundurama.beykozkundura.com alan adresi üzerinden kullanıcılara; filmlerin, söyleşilerin, etkinlik performanslar kayıtlarının belli süreler dahilinde kiralanması hizmetlerini vermektedir. Müşterilerimizin ve müşterilerimizin hizmet verdiği ve/veya sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu karar ve rehberlerinde öngörülen kural ve koşullara uygun olarak işlenmektedir. Şirket, yukarıda belirtilen faaliyet konusunda, kişisel verileri, söz konusu faaliyetleri sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iletişim sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz;
- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,
- Doğru ve güncel olarak,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
- İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmektedir.

Toplanan kişisel veriler, kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli faaliyet ve çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin siz müşterilerimizin ve internet sitemizin kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde sunulabilmesi, Şirket’in stratejilerini belirlenmesi ve analiz edilmesi, sizlerle Şirket arasındaki hukuki ve mali süreçler de dahil olmak üzere tüm süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket’in kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği hizmetler kapsamında toplanan kişisel veriler, prensip olarak, üçüncü kişilere herhangi bir meşru amaç olmaksızın aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, kişisel veriler Şirket tarafından, verdiği hizmetler kapsamında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel verileri, yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, hizmetlerin verilebilmesi için iş ortağı olan ve https://www.festivalscope.com alan adlı internet sitesinde faaliyet gösteren Moving Scope Sas’e, ödeme hizmeti sağlayan Stripe, Inc.’a, e-posta gönderme hizmeti sunan The Rocket Science Group LLC’e ait olan Mailchimp uygulamasına ve Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.’ne ait olan Euromessage mesaj gönderme uygulamasına, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına ve sunulan hizmetler ve de faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş.’dir.
İlgili kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur. Yürürlükteki mevzuattan doğan bu hakları kullanmak için, ilgili kişiler, bu yöndeki talebini KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şirket’in aşağıda belirtilen adresine; adı ve soyadı ve de imzası ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvurular Şirket tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki başvurular için:

Veri Sorumlusu: Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş.
Adres: Ata Mahallesi Sanayi Caddesi No: 6 Gemlik / Bursa