1. Taraflar ve Konu

İşbu Üyelik Sözleşmesi, kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) faaliyetlerini yürüten “Ata Mahallesi Sanayi Cad. No:6 Gemlik / Bursa” adresinde mukim Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Şirket”) ile kundurama.beykozkundura.com internet sitesine üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak, Üye’nin İnternet Sitesi’nden faydalanma koşullarının belirlenmesi amacıyla, Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve Üye tarafından onaylanması tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel verileri ile sair bilgilerin doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olan kullanıcı adını ve şifreyi üçüncü kişilere vermeyeceğini, hesabını hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayacağını; bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.3. Üye; İnternet Sitesi’nin kullanımında yürürlükteki mevzuat hükümlerin uygun davranacağını, İnternet Sitesi’ni kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

2.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.5. Şirket, ayrıca herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın Üye’nin üyeliğini sona erdirme veya iptal etme ve/veya İnternet Sitesi’ne girişini tek taraflı olarak engelleme hakkını haizdir.

2.6. İnternet Sitesi’nin tüm yazılımı, tasarımı ve İnternet Sitesi’nin içeriğinde yer alan her türlü resim, fotoğraf, yazı ve benzeri içeriklere ilişkin tüm haklar Şirket’e aittir, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır ve bunlar Üye de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket’in öncül ve yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.7. Şirket, İnternet Sitesi’nin kullanımına yönelik olarak İnternet Sitesi üzerinden çerezler marifetiyle bazı bilgileri toplayabilir ve sair şekilde işleyebilir. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız’dan ulaşabilirsiniz.

2.8. İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

2.9. Şirket, İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi’ne kayıtlı Üyeleri, bilgileri ve/veya verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.10. Şirket, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.11. Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.

3. Diğer Hususlar

3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin ve Çerez Politikası’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar, Üye tarafından sağlanacak kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin geçerli olacağı hususunda mutabıktır.

3.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflar bakımından İstanbul Beykoz Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4. Yürürlük ve Süre

4.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanma tarihinde, tüm maddeleri okunarak ve kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğin iptal edilmesi veyahut da Şirket’in İnternet Sitesi’nin faaliyetlerine son vermesi tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.